+1 253 343 5988

USCIS đạt H-2B cho nửa đầu năm tài chính 2021

Ngày phát hành
11/18/2020

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã nhận được lượng hồ sơ đạt giới hạn quy định của quốc hội về thị thực H-2B cho người lao động phi nông nghiệp tạm thời trong nửa đầu năm tài chính 2021.

Ngày 16 tháng 11 là ngày nhận cuối cùng cho các hồ sơ H-2B, có ngày bắt đầu làm việc trước ngày 1 tháng 4 năm 2021. USCIS sẽ từ chối các hồ sơ H-2B nhận được sau ngày 16 tháng 11, có ngày bắt đầu việc làm trước ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Vào ngày 16 tháng 11, số người được bảo lãnh mà USCIS nhận hồ sơ vượt qua tổng số thị thực H-2B hiện có trong nửa đầu năm tài chính 2021. Theo quy định, USCIS xác định việc sử dụng quy trình vận hành bởi máy tính là cần thiết, thường được biết đến như là là xổ số, để đảm bảo sự phân bổ công bằng và có trật tự của số thị thực H-2B để đáp ứng, nhưng không vượt quá, giới hạn cho nửa đầu năm tài chính 2021.

Vào ngày 18 tháng 11, USCIS đã tiến hành xổ số để chọn ngẫu nhiên các hồ sơ nhận được vào ngày 16 tháng 11. Kết quả là, USCIS quy định tất cả các hồ sơ được chọn có ngày nhận (receipt date) là 18 tháng 11. Dịch vụ xử lý cao cấp cho các hồ sơ được chọn trong xổ số cũng bắt đầu vào ngày đó.

USCIS tiếp tục chấp nhận các hồ sơ H-2B được miễn quy định giới hạn của quốc hội, bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

• Người lao động H-2B hiện tại ở Hoa Kỳ đang gia hạn thời gian lưu trú và, nếu có, thay đổi các điều khoản về việc làm của họ hoặc thay đổi người sử dụng lao động của họ;
• Nhân viên chế biến trứng cá, kỹ thuật viên trứng cá, và / hoặc giám sát chế biến trứng cá; Và
• Người lao động thực hiện lao động hoặc dịch vụ trong khối thịnh vượng chung quần đảo Bắc Mariana và / hoặc Guam từ ngày 28 tháng 11 năm 2009, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng chương trình H-2B để sử dụng lao động nước ngoài cho các công việc phi nông nghiệp tạm thời. Hiện nay, Quốc hội đã đặt giới hạn H-2B ở mức 66.000 mỗi năm tài chính, với 33.000 cho người lao động bắt đầu làm việc trong nửa đầu năm tài chính (1 tháng 10 – 31 tháng 3) và 33.000 (cộng với bất kỳ con số không sử dụng nào từ nửa đầu năm tài chính) cho người lao động bắt đầu làm việc trong nửa sau của năm tài chính (1 tháng 4 – tháng 9.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Cap Count for H-2B Nonimmigrants.

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top