+1 253 343 5988

UPDATED: NON-FILERS ENTER PAYMENT INFOR HERE TOOL SCENARIOS: Công cụ nhận tiền hỗ trợ $1200 khi không khai thuế (Tiền này không phải tiền hỗ trợ thất nghiệp)

THÔNG TIN CẬP NHẬT
This new tool is designed for people eligible for the Economic Impact Payment who did not file a tax return for 2018 or 2019 and who don’t receive Social Security retirement, disability (SSDI), survivor benefits, supplemental security income (SSI), or Railroad Retirement benefits.
Đây là công cụ mới được thiết kế cho những người họp lệ nhận gói cứu trợ kinh tế mà không khai thuế 2018 & 2019 và những người không nhận tiền hưu, tiền tàn tật, tiền người còn sống sót, tiền già hoặc các phúc lợi hưu trí.
You’re likely eligible for an Economic Impact Payment if you meet all these requirements:

 • Are a U.S. citizen, permanent resident, resident alien, or qualifying resident alien
 • Have a Social Security number that is valid for employment,
 • Could not be claimed as a dependent by another taxpayer, and
 • Had adjusted gross income under certain limits.


Mẫu đơn Non-filer https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

Bạn có thể gần như nhận gói cứu trợ kinh tế nếu như bạn thỏa những điều kiện sau:

 • Bạn là công dân Mỹ, thường trú nhân, người nước ngoài thường trú, hoặc những người nước ngoài thường trú đủ điều kiện
 • Có số An Sinh Xã Hội hợp lệ cho việc làm
 • Không thể bị khai như là một người phụ thuộc bởi một người đóng thuế (có nghĩa là khai chung đơn với người khai thuế chính mà không phải vợ chồng), và
 • Có mức thu nhập dưới mức quy định (< $12000 cho người độc thân & < $24000 cho 2 vợ chồng)

You can use the Non-Filers: Enter Payment Info Here tool to provide simple information so you can get your payment. You should use this application if you meet all these requirements:

 • Are a U.S. citizen or permanent resident,
 • Had gross income that did not exceed $12,200 ($24,400 for married couples) for 2019, and
 • Did not file a return for 2018 or 2019 and were not otherwise required to file a federal income tax return for 2019.

Bạn có thể sử dụng công cụ Non-Filers để cung cấp thông tin để bạn có thể nhận được tiền gửi. Bạn nên khai đơn này nếu bạn hội đủ tất cả các yêu cầu dưới đây:

 • Là công dân hoặc thường trú nhân Mỹ.
 • Có thu nhập không quá $12000 cho người độc thân & < $24000 cho 2 vợ chồng năm 2019, và
 • Không khai thuế 2018 hoặc 2019 và cũng không bị yêu cầu khai thuế liên bang năm 2019.

✅✅✅ Q33. WILL I GET THE PAYMENT IF I AM NOT A U.S. CITIZEN, U.S. PERMANENT RESIDENT, OR A RESIDENT OF THESE TERRITORIES?

If you are considered a U.S. resident alien for 2020 but not for 2019, you can claim the Payment when you file Form 1040 or Form 1040-SR with the IRS for tax year 2020.
If you are considered a U.S. resident alien for 2019 but not for 2020, you won’t be required to repay the Payment we paid in 2020 based on your Form 1040 or Form 1040-SR for tax year 2019.

❎❎Lưu ý : Câu hỏi: Tôi có thể nhận được tiền nếu tôi không phải là công dân Mỹ, thường trú nhân, hoặc cư dân dựa theo các điều khoản này?
Nếu bạn được coi là người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ vào năm 2020 nhưng không phải là năm 2019, bạn có thể yêu cầu khai khoản thanh toán này khi bạn nộp Mẫu 1040 (mẫu đơn khai thuế) hoặc Mẫu 1040-SR với IRS cho năm thuế 2020.
Nếu bạn được coi là người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ vào năm 2019 nhưng không phải năm 2020, bạn sẽ không bị yêu cầu phải trả lại khoản thanh toán mà chúng tôi đã thanh toán vào năm 2020 dựa trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR cho năm tính thuế 2019.

Kết luận: Theo những thông tin mới cập nhật thì IRS cho phép những thường trú nhân qua 2019 & 2020 chưa đi làm vẫn có thể nhận tiền cứu trợ kinh tế. (Còn những ai đã đoán trước được viêc này ngay cả trước khi IRS cập nhật thì quả là rất giỏi ạ.)Tuy nhiên những người qua 2020 nhận được phải kê khai số tiền đã nhận trong năm khai thuế 2020 tới. Vì luật trước đó họ đã ghi rõ “Do not continue the application if you were not a U.S. citizen or U.S permanent resident in 2019”. Tiền này là tiền cứu trợ khẩn cấp cho covid-19 không bị coi là gánh nặng xã hội và không gây ảnh hưởng đến NBL, NBT và không ảnh hưởng đến tình trạng thẻ xanh cũng như quốc tịch sau này.
p/s: Vì có quá nhiều người inbox hoặc comment hỏi và admin không thể theo trả lời hết mọi người được (do admin phải đi làm và không được nghỉ dịch) nên mọi người cố gắng cập nhật thông tin trong nhóm nha.

Lưu ý: Mọi người nhấp vô mẫu đơn phải chắc chắn rằng đó là Non-Filers form như hình mẫu nha, vì đôi khi website bị lỗi nó nhảy sang Free fill able form-Tax Return 1040 là tắt đi vì form này là form khai thuế, tạo lại account rồi vô lại nha. Khi điền thì thông tin nào có thì điền, không có thì bỏ trống, và ở mục “Foreign Country name” thì bỏ trống vì mình là thường trú nhân không phải người nước ngoài, không được điền Việt Nam vào.

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top