+1 253 343 5988

UPDATED! CÔNG CỤ KIỂM TRA TIỀN CỨU TRỢ MÙA DỊCH CỦA IRS DÙNG ĐỂ

Kiểm tra tình trạng nhận tiền của mình.
Kiểm tra hình thức nhận tiền của mình (bằng tài khoản nha bank/check)
Kiểm tra xem mình có cần bổ sung thêm tài khoản nhà bank để nhận tiền hay không

CẦN CÓ:
Hồ sơ khai thuế 2019 (nếu có)
Hồ sơ khai thuế 2018

NẾU:
Hội đủ điều kiện khai thuế mà chưa khai thuế 2018 hoặc 2019 thì PHẢI khai thuế 2019 để được nhận theo yêu cầu.
Nếu không bị yêu cầu khai thuế 2018 hoặc 2019 do không đủ điều kiện thì dùng mẫu đơn Non-filers: Enter payment info here để điền thông tin.

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

 

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top