Tổng hợp các địa chỉ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ:

Địa chỉ: 1233 20th Street N.W, Suite 400, Washington D.C.20036
Điện thoại: +001-202-8610737 Fax: +001-202-8610917 ; 8611297
Email: : info@vietnamembassy.us , consular@vietnamembassy.us
Giờ địa phương so với Việt Nam Mùa đông: – 12 giờ.
lãnh sự quán việt nam tại Mỹ

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ


2. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston-Texas:

Địa chỉ: 5251Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056
Điện thoại: +001-713.850.1233; 7138771326; 7138400096 Fax: +001-713.871.0312; 7138100159
Email: tlsqhouston@mofa.gov.vn
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -12 giờ

3. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco – California:

Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
Điện thoại: +1-0415-922-1707Fax: +1-0415-922-1848Email: consul.sanfrancisco@mofa.gov.vn
Điện thoại ngoài giờ hành chính: 317-7051
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +14 giờ

4. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại New York:

Địa chỉ: 866 U.N. Plaza, Suite 428, New York, NY 10017
Điện thoại: 1-212-644-0594 or 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831
Fax : 1-212-644-5732
Website: https://www.vietnamconsulate-ny.org/vn/consulate/
Email: lanhsuquan.newyork@gmail.com

Bài viết theo chủ đề